Skip to the content

Vlaanderen

Belangrijke wijzigingen in het omgevingsrecht

Zowel in het Vlaams als in het Brussels Gewest zijn onlangs belangrijke zaken veranderd in het omgevingsrecht. In Vlaanderen gaat het om nieuwe regels over de handhaving van stedenbouwkundige inbreuken en een optimalisering van het ruimtelijk rendement met een soepelere vergunningsprocedure. Brussel werkt aan kortere vergunningstermijnen.

Het voorontwerp van Vlaams huurdecreet: what’s new?

De Vlaamse Ministerraad keurde op 14 juli 2017 een voorontwerp van decreet goed houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (hierna het “Huurdecreet”).

Opheffing van beroepsbekwaamheden: een evenwichtsoefening tussen kwaliteitszorg en non-discriminatie

Vlaams minister Philippe Muyters licht in een recente nota zijn visie toe over de opheffing van de beroepsbekwaamheden in het licht van gewijzigde EU-wetgeving.

Share this

How can we help?

Discover our expertise